Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding,  gelden deze voorwaarden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en hebben deze voorwaarden van rechtswege voorrang op andersluidende voorwaarden van de klant.

 

Artikel 2

Aanbiedingen en offertes

2.1 Aanbiedingen en offertes van  zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Wij zijn  slechts aan offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk en binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.

2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW , alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is zijn we daaraan niet gebonden.

 

Artikel 3

Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Wij zullen de Overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Wij zullen in de regel één of meer van onze medewerkers inzetten om de met de klant overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Wij  beoordelen welke medewerker hiervoor wordt ingezet.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

3.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.6 Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of op een door hem aangewezen locatie, draagt hij kosteloos zorg voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten, een en ander conform de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.

3.7 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 4

Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen wij de klant hierover tevoren inlichten.

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zullen wij daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 5

Tarieven

5.1 Partijen komen in de Overeenkomst de tarieven en de te besteden uren overeen.

5.2 Het uurtarief dat in de Overeenkomst wordt vermeld geldt uitsluitend  voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de klant  doorberekend met ingang van die maatregel. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van economische noodwendigheden zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend aan de klant.

5.3 De uurtarieven en eventuele kostenramingen  zijn exclusief BTW.

5.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen eventuele aanvullend verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht bij de klant.

5.5 Wij zijn gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks ons  niet toerekenbaar is.

5.8 Het voornemen tot verhoging van onze tarieven  zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt met vermelding van de omvang en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

 

Artikel 6

Betaling

6.1 Wij zijn gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de klant, die moet worden voldaan voor aanvang van  de werkzaamheden.

6.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de 8 dagen.  Bij gebreke aan betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 8 % per jaar aangerekend vanaf de vervaldag.

6.3 Bij niet-betaling op de vervaldag  en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 10 %, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.500,00 EUR bij wijze van conventioneel schadebeding , als forfaitair vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

6..4. Eveneens in geval van niet-betaling op de vervaldag zijn wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van lopende opdrachten op te schorten.

6.5. In geval enige wijziging, van welke aard ook, in de situatie van de klant optreedt, hebben wij  het recht garanties te eisen of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding stop te zetten, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

6.6. indien de overdracht van werkzaamheden  voor ons extra kosten met zich brengt, worden deze aan de klant in rekening gebracht..

 

Artikel 7

Klachten

7.1 Klachten over de facturatie of de in rekening gebrachte prestaties moeten op straffe van verval  binnen 8 dagen na  factuurdatum bij aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld, met duidelijke en concrete omschrijving van de opmerkingen.

 

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 Onze verbintenissen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inspanningsverbintenissen. De aansprakelijkheid beperkt zich maximaal tot de bedragen waarvoor wij verzekerd zijn

 

Artikel 9

Geschillen en toepasselijk recht

9.2 Op elke Overeenkomst tussen partijen en op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Elk geschil me betrekking tot uitvoering, geldigheid en/of beëindiging van deze Overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.